Algemene voorwaarde voor gebruikers 24 juni 2021 v.1


Algemene Voorwaarden


De voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Mentalcoach.nl. Door het kopen van een dienst ga je hiermee akkoord. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Wij/ons: Mentalcoach.nl B.V. gevestigd te Eindhoven, KvK nummer 81198221 Jij/jouw: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als opdrachtgever gebruik maakt van Mentalcoach.nl voor het vinden van coach.


Coach: de ZZP’er of andere rechtspersoon die jouw coachvraag bevestigt en de diensten uitvoert Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen jou – de opdrachtgever - en de coach omdat je via Mentalcoach.nl de opdracht aan een coach geeft voor het uitvoeren van een dienst. 1. Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: • Aanbod: het (product– en)dienstenaanbod van een Derde dat door een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon via het Platform kan worden aanvaard. • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Mentalcoach.nl • Diensten/Producten: de (commerciële) diensten en/of Producten die via het Platform voor Derden door in hoedanigheid als affiliatie worden aangeboden aan Gebruikers. • Gebruiker(s): iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die van het Platform gebruik maakt, hieronder begrepen Derden. • Derde(n): de natuurlijke persoon of organisatie/rechtspersoon (of een vertegenwoordiger hiervan) waarvoor Mentalcoach.nl diensten aanbiedt. • Partij/Partijen: Mentalcoach.nl en/of de Gebruiker(s). • Platform: de website(s), social media account(s), app(s) en andere tools van Mentalcoach.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Diensten/Producten en Producten beschikbaar worden gemaakt. • Mentalcoach.nl: Mentalcoach.nl die via het Platform de Diensten/Producten van Derden aan de Gebruikers aanbiedt en hiervoor een commissie ontvangt. 2. Toepasselijkheid 1. Op alle rechtsbetrekkingen met mentalcoach.nl zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Door de Gebruiker(s) gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door Mentalcoach.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2. Door gebruik te maken van het Platform, aanvaardt de Gebruiker deze Algemene voorwaarden. 3. Aanbod 1. Mentalcoach.nl aanvaardt in alle gevallen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie op het Platform. 2. Informatie uit of afkomstig van het Platform mogen zonder toestemming van Mentalcoach.nl niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. 4. Misbruik Platform Algemene voorwaarde voor gebruikers 24 juni 2021 v.1 1. Het gebruik van het Platform is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan onfatsoenlijke, immorele of discriminerende uitingen te verspreiden via het Platform. 2. Het is de Gebruiker voorts niet toegestaan het Platform: 3. te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan ‘reverse engineering’; 4. te gebruiken voor commerciële doeleinden; 5. aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van het Platform gebruik kunnen maken; 6. op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen; 7. te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten, verspreiden van virussen en andere schadelijke software; 8. te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor Mentalcoach.nl 5. Onderhoud en aanpassingen 1. Mentalcoach.nl zal zich inspannen om het Platform naar behoren en met zorg te laten functioneren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het Platform te allen tijde, onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar zal zijn. 2. Mentalcoach.nl onderhoudt het Platform en kan updates uitbrengen om aanpassingen aan te brengen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of prestaties te verbeteren. 3. Mentalcoach.nl heeft het recht om informatie of de functionaliteit op het Platform te wijzigen of te verwijderen. 6. Informatieverstrekking door Gebruiker 1. Door inbreng van informatie in het Platform gaat Gebruiker er mee akkoord dat deze informatie eventueel kan worden gedeeld met andere Gebruikers, conform de voorwaarden zoals vermeld in de Privacyverklaring. 2. Gebruiker is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Mentalcoach.nl meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Dienst en van een wettelijke verplichting, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 3. Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan het Platform ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 4. Gebruiker vrijwaart Mentalcoach.nl voor alle aanspraken voortvloeiende uit enigerlei inbreuk op de in dit artikel bedoelde rechten en Gebruiker zal Mentalcoach.nl alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn. 7. Privacy 1. Mentalcoach.nl houdt zich aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst Mentalcoach.nl de Gebruiker naar de Privacyverklaring van Mentalcoach.nl 1. Indien het gebruik van het Platform door de Gebruiker is geëindigd, zal Mentalcoach.nl, alle persoonsgegevens wissen en bestaande kopieën verwijderen, tenzij opslag op grond van een wettelijke bepaling verplicht is. 2. Gebruiker stelt Mentalcoach.nl onmiddellijk in kennis indien naar de mening van Gebruiker een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming. Algemene voorwaarde voor gebruikers 24 juni 2021 v.1 3. Persoonsgegevens die betrekking hebben op Mentalcoach.nl mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mentalcoach.nl door of namens Gebruiker verwerkt worden. 8. Aansprakelijkheid 1. Gebruikers gebruiken het Platform volledig voor eigen rekening en risico. Mentalcoach.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van Gebruiker(s) binnen en buiten het Platform. 2. Mentalcoach.nl is niet aansprakelijk voor het misbruik maken van het Platform door (andere) Gebruikers. Mentalcoach.nl is ook niet aansprakelijk voor hetgeen wordt besproken of informatie die onderling gedeeld wordt tussen Gebruikers. 3. Mentalcoach.nl heeft een inspanningsverplichting om te zorgen dat het Platform zonder technische storingen functioneert. Onderhoudswerkzaamheden, ontwikkeling van het Platform kunnen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken, waarbij ook dataverlies kan ontstaan. Mentalcoach.nl kan de beschikbaarheid van het Platform of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. 4. Mentalcoach.nl kan het Platform tijdelijk of permanent staken of buiten gebruik stellen, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen. 5. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via zijn/haar account. Mentalcoach.nl is niet aansprakelijk voor de uitingen en/of informatie die door Gebruikers worden verspreid via het Platform. 6. Mentalcoach.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie en/of gegevens die op het Platform te vinden zijn en/of wordt gepresenteerd. Iedere aansprakelijkheid van Mentalcoach.nl voor schade van Gebruiker die ontstaat door het ontlenen van informatie en/of door overige gegevens die op het Platform worden gepresenteerd, is dan ook uitgesloten. 7. Gebruiker vrijwaart Mentalcoach.nl hierbij voor alle schade en aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van het Platform door Gebruiker. 9. Geheimhouding 1. Gebruiker zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. het Platform en de Diensten/Producten ter kennis of in handen van derden komt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Mentalcoach.nl zal Gebruiker informatie en/of gegevens welke haar door Mentalcoach.nl ter beschikking zijn gesteld, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het gebruik van de zaken en/of het uitvoeren van de Diensten/Producten overeenkomstig de Overeenkomst. 2. De in het vorige lid opgenomen geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie ter zake waarvan door Gebruiker kan worden aangetoond dat: 1. de informatie reeds publiekelijk bekend was; 2. het informatie van algemene bekendheid betreft; 3. de openbaarmaking geschiedt op basis van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel. Algemene voorwaarde voor gebruikers 24 juni 2021 v.1 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Gebruikers ook de door hen in te schakelen derden op. 10. Intellectuele eigendomsrechten 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) het Platform, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen etc., berusten bij Mentalcoach.nl of haar licentiegevers. 2. Het is niet toegestaan om het Platform geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Mentalcoach.nl over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik door de Gebruiker. 3. Mentalcoach.nl garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Gebruiker geleverde Diensten/Producten geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 11. Boete 1. Bij overtreding van het bepaalde in de Algemene voorwaarden verbeurt Gebruiker ten behoeve van Mentalcoach.nl zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat Gebruiker in overtreding is. 2. Een door Gebruiker verschuldigde boete laat onverlet het recht van Mentalcoach.nl op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente. 12. Wijziging Algemene voorwaarden 1. Mentalcoach.nl mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment wijzigen en/of aanvullen. 2. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding daarvan het gebruik van het Platform staken. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt te allen tijde als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Algemene voorwaarden. 13 Wat is Mentalcoach.nl? Wij hebben voor jou de website mentalcoach.nl opgezet om ervoor te zorgen dat je snel de juiste coach voor jouw ondersteuning vraag vindt. Op onze site hebben wij diensten geselecteerd die je kunt laten uitvoeren. Wij tonen alle prijzen incl. btw. Bij het selecteren van een dienst vul je jouw gegevens in zodat de coach die jou komt helpen het juiste adres en telefoonnummer heeft. Algemene voorwaarde voor gebruikers 24 juni 2021 v.1 Wij geven jouw gegevens alleen vrij aan de coach die jouw vraag op pakt, op het door jouw gekozen moment. Eerder delen wij jouw gegevens niet. Het moment dat je jouw dienst (aankoop) indient zijn deze voorwaarden van toepassing. Zodra jouw dienst (aankoop) is bevestigd komt een overeenkomst tussen de vakman en jou – de opdrachtgever - tot stand, behoudens artikel 2 lid 6. Na het aanvragen sturen wij jouw coachaanvraag door naar de coach op het door jou aangegeven moment. Alle coaches die op mentalcoach.nl staan worden vooraf door ons gescreend. In de meeste gevallen hebben wij de aangesloten coaches ook persoonlijk gesproken. Wij doen altijd ons uiterste best alleen betrouwbare coaches toe te laten tot ons platform. 100% garantie kunnen wij echter niet geven. Na afronding van iedere dienst vragen wij daarom naar jouw ervaring. Jouw mening telt mee in de beslissing of coaches via ons platform diensten krijgen aangeboden. 14. Wat zijn de kosten? Afhankelijk van het type dienst tonen wij een een vaste prijs. Alle tarieven zijn inclusief btw. Het kan voorkomen dat een dienst toch duurder wordt, bijvoorbeeld omdat de werkelijke situatie niet overeenkomt met de ondersteuningsvraag. Het is belangrijk dat de coach jou hiervan op de hoogte brengt en je een verklaring geeft waarom het duurder wordt. Als opdrachtgever dien jij altijd ook een vinger aan de pols houden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Prijzen kunnen per dag en op ieder moment verschillen en de hoogte hangt af van het moment dat je geholpen wilt worden. Wanneer je dezelfde dag (spoed), morgen, in het weekend of ’s avonds geholpen wilt worden betaal je doorgaans meer. Mentalcoach.nl is gerechtigd om de prijzen op iedere moment de getoonde tarieven op de website te wijzigingen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij extreme drukte. Heeft de dienst die je wilt aanvragen geen vaste prijs, of wil je meerdere diensten tegelijk laten uitvoeren en eerst een prijsindicatie ontvangen? In dat geval vermeldt je in de ondersteuningsvraag / omschrijving dat het gaat om een offerte. Een coach mag de tijd die hij kwijt is aan het opstellen van de offerte in rekening brengen bij de klant. Deze kosten worden in mindering gebracht wanneer de klant de dienst daadwerkelijk laat uitvoeren. In het geval van een vrijblijvende offerte, betaal je alleen de geldende servicekosten. Wanneer je een vrijblijvende offerte wilt, dien je dit tevens duidelijk te vermelden in de dienstomschrijving. 15. Betalingen De diensten dienen via het platform Mentalcoach.nl worden betaald. Offertes en betalingen dienen via Mentalcoach.nl B.V. te verlopen. Direct afrekenen bij de coach is niet toegestaan. Je hebt enkel recht op garantie, ondersteuning, en bemiddeling door ons wanneer de factuur aan Mentalcoach is betaald. Ook wanneer je extra werkzaamheden buiten Mentalcoach.nl om laat verrichten verlies je het recht op garantie. Als opdrachtgever ben je enkel gerechtigd om de betaling tijdelijk op te schorten indien je van mening bent dat de dienst ondeugdelijk is voltrokken. Je dient binnen 72 uur na ontvangst van de factuur kenbaar te maken- door middel van een ingebrekestelling jegens de coach – waarom de betaling zal worden opgeschort. De coach dient altijd de mogelijkheid te krijgen om het werk te inspecteren zodat hij kan vaststellen of er daadwerkelijk ondeugdelijk werk is geleverd en - indien ja - hoe dit kan worden opgelost. De coach mag altijd het eerste uur in rekening brengen, ondanks dat de dienst wellicht minder dan één uur werk is. Diegene die de aanvraag doet wordt door ons beschouwd als opdrachtgever en is daarmee verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Algemene voorwaarde voor gebruikers 24 juni 2021 v.1 16. Annuleren van een aanvraag Zolang een dienstaanvraag niet is opgepakt door een coach kun je deze vrijblijvend annuleren. Dit doe je zelf door contact op te nemen met info@mentalcoach.nl. Voor alle geaccepteerde (bevestigde) diensten die in minder dan 48 uur voor aanvang van de dienst worden geannuleerd brengt Mentalcoach.nl de service kosten in rekening. Is de coach reeds naar jou onderweg dan mag hij jou 1 uur arbeidsloon plus de geldende service kosten in rekening brengen. Een geaccepteerde/bevestigde spoedaanvraag voor vandaag of morgen kun je niet annuleren. Doe je dit toch, dan brengt de coach je 1 uur arbeidsloon in rekening plus de geldende service kosten wegens gederfde inkomsten. Dit geldt ook wanneer je “ als opdrachtgever“ niet thuis bent op het afgesproken tijdstip. Plaats je een spoedaanvraag en annuleer je deze binnen 30 minuten na verzending zonder dat deze door een coach is geaccepteerd, dan brengen wij de geldende service fee bij jou in rekening. Dit doen wij om misbruik van onze dienst te voorkomen. 17. Problemen of klachten melden Mentalcoach.nl doet zijn uiterste best om jou zo goed als mogelijk te helpen. Ook aan de aangesloten coaches vragen wij om elke dienst naar volle tevredenheid uit te voeren. Helaas valt nooit uit te sluiten dat er toch een keer iets niet helemaal goed gaat. De coach is verantwoordelijk voor de goede afronding van een dienst. Hij neemt jouw opdracht tot werkzaamheden aan en is daarmee aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Mocht jij door zijn doen of nalaten schade leiden, dan kan je enkel hem daarop aanspreken, tot de hoogte van het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering dekt. Maar niet hoger dan de direct geleden schade. Gevolgschades zijn uitgesloten van vergoeding. Mentalcoach.nl is geen contractpartij maar wij doen wel onze uiterste best, ervoor te zorgen dat de relatie tussen vakman en jij als klant (opdrachtgever) op rolletjes loopt. Het enkele feit dat je uit naam van Mentalcoach.nl een factuur ontvangt, doet daar niks aan af. Mentalcoach.nl vertelt niet aan de coach hoe hij zijn werk moet doen. Als je twijfels hebt over zijn kunnen, breek dan direct de dienst af en neem contact met ons op. Daar zijn we voor. Wij zoeken dan samen met jou naar een oplossing. Als je niet tevreden bent over het eindresultaat, zeg dit dan direct tegen de coach of meldt het uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst van de factuur bij ons. Hij (of zij) moet altijd ten eerste een tweede kans krijgen om de dienst alsnog naar tevredenheid af te ronden. Bij een klacht doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je alsnog tevreden bent. Lukt dat echt niet, dan kun je in bepaalde omstandigheden (zie het volgende punt) je geld terugkrijgen. Dit noemen wij onze ‘niet goed, geld terug' garantie. De ‘niet goed, geld terug’ garantie houdt in dat wij maximaal €1.000,- incl btw terugbetalen per dienst en nooit meer dan het bedrag dat jij hebt betaald. Hiervoor gelden de volgende afspraken: a) Wanneer er klachten zijn en jij komt er niet uit met de coach en wil je niet verder helpen, dan mogen we ter plaatse komen kijken om met eigen ogen te zien wat er aan de hand is. Er moet daadwerkelijk sprake zijn van grove nalatigheid aangericht tijdens de diensten door de coach. b) Je geeft ons de mogelijkheid om het probleem alsnog voor je op te lossen. Het langskomen en alsnog de dienst naar behoren kunnen laten uitvoeren dan wel herstellen door een andere bij Mentalcoach.nl aangesloten coach is voorwaarde voor een eventuele terugbetaling. c) Laat je in de tussentijd het probleem door een andere partij oplossen of is er direct betaald aan de coach, dan kunnen wij geen rol meer spelen in eventuele (terug)betaling. Wij kunnen dan niet meer precies achterhalen wat er is gebeurd. 18. Overige zaken Algemene voorwaarde voor gebruikers 24 juni 2021 v.1 Na volledige afronding van de dienst heb je de mogelijkheid een beoordeling van de coach in te sturen. We zijn heel blij wanneer jij dit doet en het zou best kunnen dat we jouw beoordeling zelfs buiten onze website tonen. Omdat we er trots op zijn, of omdat we ervan kunnen leren. Bij het plaatsen van een review geef je toestemming om jouw review te mogen gebruiken op Mentalcoach.nl en andere plekken (voor promotionele doeleinden). Wij gaan ervan uit dat je een eerlijke beoordeling instuurt. Bij twijfel of bij niet toelaatbaar taalgebruik kan het zijn dat wij de beoordeling niet toe laten. Op basis van klantbeoordelingen bepalen wij of wij een coach diensten kunnen (blijven) aanbieden. Wij zijn constant bezig onze website te verbeteren. Die kan dan ook op elk moment veranderen en zelfs niet voor iedereen hetzelfde zijn. Om onze website te verbeteren, verzamelen we data. Dat doen we met (first party) cookies. Dat klinkt wellicht wat vaag. Maar waar het op neer komt, is dat we niet weten wie jij bent, maar dat we wel weten wat jij op onze website doet. En dat doen we bij alle bezoekers. Zo krijgen we een goed inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Als je bij ons gegevens invoert voor het verzenden van jouw dienstaanvraag, dan heb je altijd de mogelijkheid om daar aanpassingen in te laten maken of ze zelfs te laten verwijderen. De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten. Het Nederlands recht is van toepassing op onze voorwaarden. In het geval dat een van de artikelen ongeldig zou zijn, betekent dit niet automatisch dat alle artikelen als ongeldig beschouwd kunnen worden. Wij (Mentalcoach.nl) kunnen de algemene voorwaarden ten alle tijden wijzigen en is ook gerechtigd om deze wijzigingen door te voeren. Mocht er zich een situatie voordoen die niet wordt omschreven in onze algemene voorwaarden dan is ten alle tijden het Nederlands recht van toepassing. 1. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling. 2. Uitsluitend de rechtbank van de locatie van Mentalcoach.nl is bevoegd om van geschillen kennis te nemen. Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden, stel ze gerust.


Stuur ons een mailtje op Mentalcoach.nl.